Srovnání měst … odkaz obsahuje srovnání jednotlivých krajských měst


Sociálním prostředím rozumíme vybavení a služby města pro obyvatele zajišťující jejich osobní, kulturní a sociální potřeby. Podstatné jsou i hodnoty, které společnost v místě vyznává. Kvalita sociálního prostředí je základním podhoubím pro tvorbu hodnot (podnikání) a prostřednictvím toho i pro kvalitu péče o dané území (fyzické prostředí). Tato dimenze je velmi široká a zahrnuje řadu jak tvrdých (snadno měřitelných), tak i měkkých, abstraktních aspektů, měřitelných jen nepřímo. Patří sem především základní kategorie kvality vzdělání, kultury, sportovních příležitostí, podpory rodin, seniorů a zdravotně postižených. Dále věnujeme pozornost boji s negativními aspekty sociálního prostředí v podobě ukazatelů bezpečnosti, eliminace etnických antagonismů a fenoménů, ohrožujících morální hodnoty společnosti. Zvláštní doplňkovou kategorií jsou pak ukazatele kvality sociálních služeb ve městě.

Jednotlivé srovnávací odkazy obsahují porovnání počtu sociálních zařízení, objemu sociálních výdajů a počtu sociálních výdajů.

Srovnání odvětvových výdajů na obyvatele v rámci jednotlivých rozpočtů podle třídění výdajů na základě Vyhlášky ministerstva financí č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě. Jednotlivé srovnání pro oblasti sociální, kultury, sportu a vzdělávání.

Srovnání kriminality podle typu v jednotlivých krajských městech.