Srovnání měst … odkaz obsahuje srovnání jednotlivých krajských měst


Fyzickým prostředím rozumíme přírodní a další fyzické hodnoty města. Tyto hodnoty jsou jednak předem dány charakterem území a jeho přírodními a jinými kvalitami, jednak jsou obcí více, či méně dobře rozvíjeny. Kromě kategorie „životní prostředí“, kam patří základní výchozí hodnoty jako je vzduch, který dýcháme, voda, prostory pro rekreaci, produkce odpadů, nás proto specificky zajímají ještě ukazatele stavební činnosti a dopravní dostupnosti v daném území a především ukazatele, vázané na strategický rozvoj území – ukazatele územního plánování.

V cílech vedení města Plzeň je definováno, že město chce zachovat přírodní hodnoty, parky, rekreační oblasti i významné krajinné prvky a krajinářské hodnoty území. Chce chránit půdní fond, preferuje intenzivnější využití stávajících stavebních pozemků, před rozšiřováním zastavěné plochy na úkor zemědělské půdy nebo zeleně. Město chce zachovat historické panorama, historické a kulturní památky. Chce rozvíjet dopravní infrastrukturu, snižovat hlukovou zátěž i zkvalitňovat bytový fond. Nechce podporovat průmysl, který by znečišťoval ovzduší. Územní plán říká jasně „v území nebudou připuštěny činnosti, které vedou nebo by mohly vést ke zhoršení kvality ovzduší“.